กิจกรรม
MyPassion
โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ 9 ธันวาคม 2558

โครงการพัฒนาบุคลากร โดย อาจารย์กรุณา ฐิตะภวังค์ จาก สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Powers