> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกำหนดจัดการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “งานวิชาการรับใช้สังคม”

โดยมี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพร่วมระดับชาติ

และมี STI West Negros University (Philippines), Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI (Indonesia),

Galuh University (Indonesia) and Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (China)

เป็นเจ้าภาพร่วมในระดับนานาชาติ

ท่านใดสนใจเข้าร่วมประชุมโปรดติดตามรายละเอียดจาก link หรือ QR code

click >>

Photo Gallery.
>