การประชุมวิชาการ Medical Technology Student Research Conference

ประมวลภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการครั้งที่ 5 Medical Technology Student Research Conference

         จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

           ทางคณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

          รางวัล Best poster presentation award (อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.วัชรินทร์ รังษีภานุรัตน์)

ภาคนิพนธ์ เรื่อง Evaluation of sCIM with mCIM for detection of Carbapemenase-producing Enterobacterales
          รางวัล Popular vote (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ภาณุพงศ์ สหายสุข)
ภาคนิพนธ์ เรื่อง Parasitic contamination in raw leafy vegetable sold in Eiam Sombat market,
Bangkok,Thailand

           งานประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยความร่วมมือจาก 5 สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์

ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU) มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU)

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (BRU) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU)

ทั้งนี้ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ได้นำผลงานวิจัยมานำเสนอ

เป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์

ให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างสถาบันการผลิตบัณฑิต

 

 

Photo Gallery.