• MyPassion
  • MyPassion

ประวัติ

       คณะเทคนิคการแพทย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวิทยาลัยหัวเฉียวได้จัดตั้งโครงการพัฒนาวิทยาลัยหัวเฉียวไปสู่สถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์แบบเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการนี้ได้มอบให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ 12 โครงการ โดยเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2535 และสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2542 ซึ่งมีโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์รวมอยู่ด้วย ในขณะนั้นประเทศไทยมีนโยบายที่จะขยายทั้งปริมาณและคุณภาพ ของการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมประชากรทั่วทั้งประเทศ การผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ยังอยู่ในอัตราต่ำ จึงมีความขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการร่างหลักสูตรเสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในปีการศึกษา 2536   โดยได้รับอนุมัติให้รับนักศึกษาปีละ 50 คน ในปีการศึกษา 2536 คณะรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นแรกจำนวน 11 คน มีการดำเนินการบรรจุอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีการก่อสร้างห้องปฏิบัติการและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ และตำราเรียน เพิ่มขึ้นเป็นลำดับตามเป้าหมาย ต่อมาในปีการศึกษา 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา และได้มีการเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาเป็นปีละ 100 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป

       เนื่องจากบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต และตามข้อกำหนดใหม่ของทบวงมหาวิทยาลัย/สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2536 เป็นหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2555  ตามลำดับ และได้รับการอนุมัติให้รับนักศึกษาเป็นปีละ 130 คน

        ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ แบ่งหน่วยงานเป็น  6  กลุ่มวิชา และ 1 สำนักงาน คือ กลุ่มวิชาเคมีคลินิก กลุ่มวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา กลุ่มวิชาธนาคารโลหิต กลุ่มวิชาปรสิตวิทยา และสำนักงานเลขานุการคณะ

Photo Gallery.