> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แจ้งกำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5-6 ก.ค. 2561

ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0 

     (Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0)

< Click เพื่อดูรายละเอียดกำหนดการค่ะ

Photo Gallery.
>