โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสามารถเขิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

"เพราะการเรียนรู้ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน"

คณะเทคนิคการแพทย์ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ "community based learning" โดยจัดเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด้านทักษะความสามารถเขิงสมรรถนะโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการประกอบวิชาชีพ (hard skill) และทักษะการใช้ชีวิต (soft skill) ซึ่งในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการทั้งสิ้น 2 โครงการย่อยคือ

1. โครงการ ไร้โรคาพยาธิ(เข็มหมุด) เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจพยาธิเข็มหมุดให้กับนักเรียนในชุมชนบางโฉลง
2. โครงการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ

คณะเทคนิคการแพทย์ ไม่ได้เพียงแค่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เราจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้บัณฑิตเทคนิคการแพทย์หัวเฉียวทุกคน มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต เพื่อจบออกไปเป็นบัณฑิตที่เรียนรู้ เพื่อรับใช้สังคมอย่างแท้จริง
#MTHCU
#HCU
#Huachiew
#HCUNEWGEN

 

Photo Gallery.