> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แจ้งเวียนการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยและประกาศความเป็นส่วนตัว

เพื่อเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติจึงได้มี

ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Privacy Policy) และ

ประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ (Privacy Notice) อันได้แก่

1. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลนักศึกษา >> download mail

http://reg2.hcu.ac.th/

2. ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านผู้ที่สนใจเข้าศึกษา >> download mail

http://admission.hcu.ac.th/

3. ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านบุคลากร >> download mail

http://hcupersonel.hcu.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/privacy-notice.pdf

4. ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านผู้สมัครงาน >> download mail

http://comonline.hcu.ac.th/job/upload

5. ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านคู่ค้าหรือผู้รับบริการ >> download mail

http://pd.hcu.ac.th/

6. ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านผู้รับบริการตรวจรักษาโรคในสถานพยาบาล และศูนย์สุขภาพ

ของมหาวิทยาลัย >> download mail

Photo Gallery.
>