> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

ครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ (From Gen Z to be CEO)

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะความรู้และสร้าง Mindset ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ในการเป็นแม่ทัพทางการค้าของประเทศในอนาคต ภายใต้โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

(From Gen Z to be CEO) โดยกำหนดจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม

พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2565 จำนวน 4 รอบๆ ละ ไม่เกิน 500 คน

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://nea.ditp.go.th/activity

หรือศึกษารายละเอียดได้ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

Photo Gallery.
>