• MyPassion
  • MyPassion

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อัตลักษณ์
       ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ปรัชญา
       พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม    
ปณิธาน
       คณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม

พันธกิจ
       1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
       2. ผลิตผลงานวิจัย ตำราหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
       3. พัฒนางานบริการวิชาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติหรือสากล ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคมและท้องถิ่น
       4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       5. มีการบริหารจัดการองค์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
       6. พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ชั้นนำ

วิสัยทัศน์
       เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ชั้นนำ

 

Photo Gallery.