• MyPassion
  • MyPassion

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อัตลักษณ์
ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีทักษะในการประกอบวิชาชีพ
ปรัชญา
พัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ปณิธาน
คณะเทคนิคการแพทย์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามแนวมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมที่จะอุทิศตนรับใช้สังคม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
2. ผลิตผลงานวิจัย ตำราหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
3. พัฒนางานบริการวิชาการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับชาติหรือสากล ตอบสนองความต้องการชุมชน สังคมและท้องถิ่น
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. มีการบริหารจัดการองค์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
6. พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ชั้นนำ

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ชั้นนำ

Photo Gallery.