> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประจำปี

กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฎิบัติการในยุค

เทคนิคการแพทย์ 4.0 (Trend in Clinical Laboratory Diagnosis : MT 4.0)

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สมัครลงทะเบียนได้ที่ http://medtech.hcu.ac.th หรือ QR code

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >> บันทึก mail

>> แผนที่ wink

>> ที่พัก laugh

หรือ ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาใบโอนเงินทาง e-mail : mthcuconference@gmail.com

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณเรณู / คุณนิศวร์ชญา โทรศัพท์ 0-2312-6300 ต่อ 1250, 1221

Photo Gallery.
>