รางวัลการจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2565 จากสมาคมเทคนิคกาแพทย์แห่งประเทศไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลการจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2565 จากสมาคมเทคนิคกาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

Photo Gallery.