> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขั้นตอนการขอรับรางวัลเกียรติคุณประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การขอรับรางวัลเกียรติคุณ ให้เตรียมหลักฐานดังนี้ นะคะ

1.ใบรายงานผลการศึกษามีครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนรวมภาคฤดูร้อน (ถ้ามี)
- ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละคน เพื่อให้อาจารย์ save file เกรด จากในระบบ grade online แล้วส่งให้นักศึกษาเป็น pdf file ครับ
2. ใบรับรองความประพฤติจากคณะวิชา
- อยู่ในแบบฟอร์มการขอรับรางวัล ขอให้นักศึกษาส่งไฟล์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เขียนรับรองความประพฤติของนักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองครับ

3. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนกลาง
4. ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (ส่วนคณะวิชา)
- รายการที่ 3 และ 4 ขอให้นักศึกษาที่จะขอรางวัลเกียรติคุณ ที่ต้องการขอใบรับรองกิจกรรม กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 18.00 น. เพื่อรวบรวมในการขอเอกสารต่อไปครับ
https://forms.gle/VhShPFv8hUfzzpLW6

เมื่อได้เอกสารครบแล้วขอให้ต่อไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับจาก
1. ใบขอรางวัล + ใบรับรองความประพฤติ
2. ใบรายงานผลการศึกษา
3. ใบรับรองกิจกรรม

เสร็จแล้วส่งไฟล์ทั้งหมดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม เพื่อรวบรวมส่งให้ทางสำนักงานเลขาคณะต่อไป

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ >> mail

ขั้นตอนการขอรับรางวัล >> enlightened

Photo Gallery.
>