โครงการอนุรักษ์พลังงาน และ7ส ประจำปี 2560

โครงการอนุรักษ์พลังงาน และ7ส  ประจำปี 2560
ของนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

 

Photo Gallery.