มหาวิทยาลัยจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

มหาวิทยาลัยจัดงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9

             เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคม 2560

 

 

Photo Gallery.