ห้ามตั้งชื่อ File หรือ Folder ที่เกี่ยวกับรูปเป็นภาษาไทยนะครับ  ระบบจะไม่สามารถสำรองข้อมูลได้