> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Holy Angel University (Philippines),
STI West Negros University (Philippines) และ Galuh University (Indonesia)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
    ในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6
 
โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าประชุมได้ตาม link นี้   http://hcuconf.hcu.ac.th/index.php
กำหนดการ วันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย. 2561 ณ HCU 2 
 

Photo Gallery.
>