• MyPassion
  • MyPassion

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

       (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Medical Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      (ภาษาไทย)     : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

                             : วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)

      (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Medical Technology)

                 : B.Sc. (Medical Technology)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

     1. ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนประเมินและเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด

เพื่อการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน การควบคุมโรค และการสร้างเสริมสุขภาพ

     2. บริหารจัดการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นผู้ประกอบการได้

     3. ปฏิบัติการและประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

     4. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้และข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนา รวมถึงการใช้ทักษะการวิจัยเบื้องต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน

นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสิ่งใหม่ๆ ได้

     5. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

     6. มีทักษะในการสื่อสาร  การให้คำปรึกษา  ถ่ายทอดความรู้ทางห้องปฏิบัติการและข้อมูลด้านสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป

มีความเป็นผู้นำ ทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ และทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง สามารถทำงานในชุมชนได้เป็นอย่างดี

     7. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นหา  จัดเก็บ    และวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพและห้องปฏิบัติการเพื่อการสร้างเสริมและพัฒนาสุขภาพให้กับประชาชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. นักเทคนิคการแพทย์ประจำห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน

     2. นักวิชาการ นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

     3. ผู้แทนฝ่ายขาย ผู้เชี่ยวชาญ ด้านเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์

     4. ผู้พิจารณาภาวะสุขภาพในการรับประกันชีวิต ผู้ให้บริการทางวิชาชีพในบริษัท อาทิ  ที่ปรึกษาด้านสุขภาพในบริษัทประกันชีวิต คลินิกสุขภาพชุมชน

     5. ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาทิ เปิดสถานประกอบการให้บริการการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คลินิกเทคนิคการแพทย์

  รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา โปรดดาวน์โหลดที่นี่ >> mail

Photo Gallery.