การแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์

ารแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์

แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยสมุนไพร เพื่อต่อยอดในเชิงผลิตภัณฑ์

/upload/files/5_1_5-2%20KM%20%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%202564%20(%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%A7_).pdf

 

Photo Gallery.