การพัฒนาการเรียนการสอนและสอบในสภาวการณ์ไม่ปกติของคณะเทคนิคการแพทย์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การพัฒนาการเรียนการสอนและสอบ ในสภาวการณ์ไม่ปกติ ของคณะเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2564

มีแนวทางและนโยบาย ดังนี้ /upload/files/5_1_5-1%20KM%20%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93.pdf

Photo Gallery.