การจัดการพลังงานและ 7ส

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและ 7ส MT-HCU

ผศ.ดร.ปัญจพร นิ่มมณี  

ประธานกรรมการ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรการ     และแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานของคณะ

อ.วีรวรรณ ชาญศิลป์

กรรมการและเลขานุการ ดูแลด้านการจัดการพลังงานและ7ส

ผศ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น

กรรมการ

อ. ดร.กาญจนา ศิริรัตน์

กรรมการ

คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน MT-HCU

yes ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานด้วยจิตสำนึกของการประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง

yes ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

yes เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของคณะฯในเวปไซด์ของคณะและช่องทางการสื่อสารอื่นอย่างต่อเนื่อง

enlightenedสร้างฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านการจัดการพลังงานของคณะ

enlightenedดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและ 7ส MT-HCU

(ในส่วนห้องปฏิบัติการ)

 

โครงร้างและภาพรวมทั้งหมดของคณะทำงานด้านพลังงานประจำปี 2563 >> Click download

ภาพกิจกรรมจากโครงการแกนกระดาษหรรษา 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและ 7ส MT-HCU

(ในส่วนสำนักงาน)

นางเรณู อภิวันท์สนอง

เลขานุการ

นางสาวนิศวร์ชญา เลิศโรจนวัชร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรของคณะเทคนิคการแพทย์ มฉก.

1. จัดตั้งคณะทำงานด้านพลังงานและ 7ส ประจำคณะ เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการการหยัดพลังงาน

และ7ส ของคณะให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย

2. กำหนดมาตรการประหยัดพลังงานทั้งในส่วนของคณะและห้องปฏิบัติการดังนี้

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะเทคนิคการแพทย์

>> Click smiley

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์

รณรงค์ให้นักศึกษาปิดเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟหลังเลิกปฏิบัติการทุกครั้ง เพื่อปลูกฝังนิสัยให้รู้จักการประหยัดพลังงาน และเพิ่มมาตรการด้านอื่น  ๆ 

>> Click wink

ข้อปฏิบัติในการแยกขยะ MT-HCU & SC-HCU ...............>> Click ดูมาตรการและคำขวัญรณรงค์ angel

 

Photo Gallery.