การจัดการความรู้ปีการศึกษา 2561

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย click download

ในปีการศึกษา 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย โดยกระบวนการ  Logical Framework

เพื่อพัฒนากรอบโจทย์วิจัยของคณะ จากผลการดำเนินงาน หลังจากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจัย พบว่าในปีการศึกษา

2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มีผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็นค่าถ่วงน้ำหนัก 6.8 คะแนน

มีเงินวิจัยจากภายในและภายนอก 648,720 บาท คิดเป็น 24,950.77 บาทต่ออาจารย์ประจำปฏิบัติงาน

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ click download

ภาคการศึกษา 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มีการดำเนินการจัดการความรู้ (knowledge management; KM)

ด้านการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตร่วมกันกับ 5 สหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะสาธารณสุขศาสตร์

และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาด้วยการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกัน

ระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education; IPE) ผ่านกิจกรรม การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนา

อย่างต่อเนื่องมาจากกิจกรรม IPE ในปีการศึกษา 2559 และ 2560

Photo Gallery.