กิจกรรม
MyPassion
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์-ไทย

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับแผนกวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

Photo Gallery.