กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

นิทรรศการการนำเสนอผลงานวิจัย  “นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าของห่วงโซ่เศรษฐกิจปลาสลิดบางบ่อ"
           ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ
                           วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา11.00-12.00 น.

 

 

Photo Gallery.