• MyPassion
  • MyPassion

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์

Email
    watcharin@hcu.ac.th
Office
    Division of Clinical Microbiology
    Faculty of Medical Technology
Education
    B.Sc.(Medical Technology) 1st class honor, Chiang Mai University
    M.Sc.(Microbiology) Mahidol University
Research Area
    Herbal plants, medical fungi/bacteria
Publications/Presentations
ผลงานวิจัย
       1. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์. โกวิทย์  พฤกษานุศักดิ์, สินีนาฎ กาลเนาวกุล. ไซนัสอักเสบ จากการติดเชื้อเห็ด Schizophyllum commune : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. สงขลานครินทร์เวชสาร 2535; 10(2) : 151-155.
       2. ธวัช  ตันติสารศาสน์, พงศ์ศักดิ์  ปัจฉิมกุล, สมชัย  วงศ์บันเทิง, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์.  แผลเปื่อยของกระจกตาจากเชื้อ Pythium ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.  จักษุเวชสาร 2536; 7(1) : 39-45
    3. Rangsipanuratn W. Jaruratanasirikul S, Silpapojakul K. Images in Clinical Medicine : Rhodococcosis. Journal of  Infectious  Disease and  Antimicrobial Agents 1996; 13(3):107-108.
       4. สายพิณ  เกิดประทุม, เดือนเพ็ญ แสนดี, กมลชนก รักเสรี, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง. การสำรวจอุบัติการณ์การติดเชื้อพยาธิเข็มหมุดในเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางน้ำจืด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ. วารสาร มฉก.วิชาการ 2542; 2 (4) :17-21.
       5. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารในอาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. วารสาร มฉก.วิชาการ 2542 ; 3 (5) :23-30.
       6. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง, บุษบา มาตระกูล. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทในเขตกรุงเทพมหานคร. สารเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ  2542; 12(32) :1820-1827.
       7. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, รัตติกาล สงรัตน์. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแป้งผงสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร. มฉก. วิชาการ 2543; 4(7) : 24-30.
    8. Jaruwan Siritapetawee. Watcharin Rangsipanuratn, Piawipa Ngomsangud. Preliminary study of antibacterial activity of Spilanthes acmella Murr. Thai Journal of Phytophamacy 2000; 7(1) : 13-22.
    9. Somboon Srimung, Angkana Chaiprasert, Watcharin Rangsipanuratn, et al. Antifungal drug combination for Cryptococcus neoformans and Prototheca spp. Journal of Medical Association Thailand 2000; 83: 57-60.
    10. Puangnoi Lohakachornpan. Watcharin Rangsipanuratn Chemical compositions and anti-microbial activities of essential oil from  Melaleuca leucadendron var. minor. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2544; 25(3-4) : 133-139.
       11. พวงน้อย โลหะขจรพันธ์, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์. Chemical compositions and anti-microbial activities of essential oil fromCallistemon lanceolatus. วารสาร มฉก.วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2544; 5(9) : 9-16.
       12. พวงน้อย โลหะขจรพันธ์, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์. Chemical compositions and anti-microbial activities of essential oil fromPsidium guajava leaves. วารสารเทคนิคการแพทย์ 2544; 29(1-2) : 91-98.
       13. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, สมหญิง งามอุรุเลิศ, ดวงใจ บดีไพศาล, สุพรรณี วรรณโสภา. ประเมินผลการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ mannitol salt agar ในการทดสอบความไวของเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ต่อสารต้านจุลชีพโดยวิธี disc diffusion. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2547; 13(3): 526-532.
       14. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์,พวงน้อย โลหะขจรพันธ์, อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, มัณฑนา เพ็งมาก. ฤทธิ์ต้านเชื้อ Salmonella enteritidis เบื้องต้นจากสมุนไพรบางชนิด. วารสารสหเวชศาสตร์ 2549; 6(1) : 1-10.
    15. Angkana Chaiprasert, Therdsak Prammananan, Nipa Tingtoy, Preeyawis Na-ubol, Somboon Srimuang, Kittipan Samerpitak and Watcharin Rangsipanuratn. One- tube multiplex PCR method for rapid identification of Mycobacterium tuberculosis. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37(3) 494-502.
    16. Isaya Janwithayanuchit, Somying  Ngam-uruilert, Porntip Paungmoung, Watcharin Rangsipanuratn. Epidemiology study of methicillin-resistant Staphylococcus aureus by coagulase gene polymorphism. Science Asia 2006; 32: 128-132.
       17. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, สุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ, พจมาน ผู้มีสัตย์, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์,    พรทิพย์ พึ่งม่วง. คุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551; 17(1): 68-73.
       18. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ, พจมาน ผู้มีสัตย์, ปัญจพร นิ่มมณี, อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทประเภทน้ำผักและผลไม้ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2552; 18(5): 703-709.
       19. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วรพจน์ กนกกันฑพงษ์, วรรณศิริ เมฆศรีนวล, ศิริรักษ์ พงศ์พิพัฒน์เจริญ, ศศิวรัตน์ พิเศษชีพ, อรรถพร คงกระพันธุ์, อรวรรณ พรรณโภชน์, อาภาทิพย์ เปียปาน, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์. คุณภาพน้ำมนต์จากวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิชาการสาธารณสุข  2554; 20(3): 460-466.
       20. พรทิพย์    พึ่งม่วง, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์,  พัชรี กัมมารเจษฎากุล, ปัญจพร นิ่มมณี, สุทัศน์ บุญยงค์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. ความชุกของเชื้อ Acinetobacter baumannii สายพันธุ์ดื้อยา imipenem  ที่สร้างเอนไซม์  metallo –  – lactamases  และ carbapenem – hydrolyzing class D  – lactamases จากผู้ป่วยโรงพยาบาลนครปฐม. วารสารเทคนิคการแพทย์ 2554; 39(3): 3909-3920.

บทความ
       1. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. อาหารเพาะแยกเชื้อซาลโมเนลลา สปีชีส์ จาก อุจจาระ. วารสารสหเวชศาสตร์ 2546; 3(2): 36-47.
       2. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, ศราวุธ สุทธิรัตน์. เคล็ดลับการเรียนดี : เทคนิคที่เลือกได้. คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2553. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  2553: 91-95.
       3. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. Quality control in clinical microbiology laboratory. ในเอกสารประชุมวิชาการ การวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 19 มีนาคม 2553 หน้า 82-89.
ตำรา
       1. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง สมหญิง งามอุรุเลิศ และพจมาน ผู้มีสัตย์. (2548). การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
       2. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สมหญิง งามอุรุเลิศ และ พจมาน ผู้มีสัตย์. (2551). การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับ ปรับปรุงแก้ไข กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174