• MyPassion
  • MyPassion

อาจารย์ ดร.ดวงมณี แสนมั่น

Email
    dsanmun@gmail.com
Office
    Division of Clinical Microscopy
    Faculty of Medical Technology
Academic Qualifications
    1996-2000    B.Sc. 2nd degree honours (Medical Technology), Khon Kaen University, Thailand
    2000 - 2002  Research assistant at Institute of Science and Technology for Research and Development, Mahidol University, Thailand
    2004 - 2005  Exchange Graduate student for visiting at Karolinska Institute, Sweden
    2002 -2006   Ph.D.(Medical Technology), Mahidol University, Thailand
    2006-2009    Research Fellow, Nanyang Technological University, Singapore
    Current Research and Areas of Interest
    1.Gene expression study in thalassemic erythroid cells using cDNA microarray
    2.Proteomics and peptide discovery in hemoglobin disorders using mass spectrometry analysis
    3.Study phagocytosis and oxidative stress in red cell disorders
    4.Current research: Study biological effect of natural products in G6PD deficiency
Publications
       1. ปราณี วินิจจะกูล-ฟู่เจริญ, ดวงมณี แสนมั่น, เสาวรส สวัสดิ์วัฒน์, รุ่งรัตน์ ศรีพาณิชย์, สุทัศน์ ฟู่เจริญ. Noninvasive prenatal diagnosis. วารสารสหเวชศาสตร์ 2544; 2(1): 10-14.
       2. Watanapokasin Y, Chuncharunee S, Sanmund D, Kongnium W, Winichagoon P, Rodgers GP, Fucharoen S. In vivo and in vitro studies of fetal hemoglobin induction by hydroxyurea in beta-thalassemia/hemoglobin E patients. Exp Hematol 2005; 33:1486-92.
       3. Watanapokasin R, Sanmund D, Winichagoon P, Muta K, Fucharoen S. Hydroxyurea responses and fetal hemoglobin induction in beta-thalassemia/HbE patients' peripheral blood erythroid cell culture. Ann Hematol 2006; 3:1-6.
       4. Karpova MB, Sanmun D, Henter JI, Smirnov AF, Fadeel B. Betulinic acid, a natural cytotoxic agent, fails to trigger apoptosis in human Burkitt’s lymphoma-derived B cell lines. Int J Cancer 2006; 118:246-52.
       5. Sanmun D, Garwicz D, Smith E, Palmblad J, Fadeel B. Stromal-derived factor-1 abolishes constitutive apoptosis of WHIM syndrome neutrophils harboring a truncating CXCR4 mutation. Br J Haematol 2006; 134:360-4.
       6. Zhang X, Sanmun D, Hu LF, Fadeel B, Ernberg I. Epstein-Barr virus-encoded LMP1 promotes cisplatin-induced caspase activation through JNK and NF-kappaB signaling pathways. Biochem Biophys Res Commun 2007; 360: 263-8.
       7. Sanmun D, Witasp E, Jitkaew S, Tyurina Y, Kagan VE, Ahlin A, et al. Involvement of a functional NADPH oxidase in neutrophils and macrophages during programmed cell clearance: implications for chronic granulomatous disease. Am J Physiol Cell Physiol 2009; 297: 621-31.
       8. Radhakrishnan A, Yeo D, Brown G, Myaing MZ, Iyer LR, Fleck R, Tan B, Aitken J, Sanmun D, Tang K, Yarwood A, Brink J, Sugrue RJ. Protein analysis of purified respiratory syncytial virus particles reveals an important role for heat shock protein 90 in virus particle assembly. Mol Cell Proteomics. 2010; 9: 1829-48.
       9. Saichanma S, Chulsomlee S,Thangrua N,Pongsuchart P, Sanmun D. The Observationreport of red blood cell morphology in teenage by using data mining technique. Advances in hematology. 2014
Proceeding papers
       1. ดวงมณี แสนมั่น, ชลลัดดา ทาศรีภู, วรรณวิไล แสวงทรัพย์, ปดิวรัดา อำพันทอง. การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบมะรุมต่อเม็ดเลือดแดงของผู้ที่พร่อง เอนไซม์ G6PD ในหลอดทดลอง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ. ชุมชนท้องถิ่น: ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน; ขอนแก่น: 16-19 กุมภาพันธ์ 2555.
       2. ดวงมณี แสนมั่น, จุฬาลักษณ์ ภูศรี, นิภานุช ปรีชา, นรัญญา อินทร์สุข. Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Students of Huachiew Chalermpkakiet University: Prevalence and Correlation to Methemoglobin Levels.การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานา ชาติ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที 6 : “บูรณาการศาสตร์และศิลป์”; นครปฐม: 16 - 18 มกราคม 2556.

       3. ดวงมณี แสนมั่น, ดลวัฒน์ แซ่ฉั่ว, ปริญญา เลิศนิธิกรกุล ,วันชาติ ทองวงศ์. The effectiveness of medical technology students in learning blood cell identification through computer assisted instruction package. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่; สงขลา: 26 มิถุนายน 2558.


Patent
   Title: Method for detecting disease biomarkers. Inventors: Kai TANG; Duangmanee SANMUN; Suthat FUCHAROEN; Hai Yang LAW; Ivy NG. Applicants: Singapore Health Services; Nanyang Technological University; Mahidol University. ETPL ref: BRC/P/05775/00/US

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174