• MyPassion
  • MyPassion

รองศาสตราจารย์อิสยา จันทร์วิทยานุชิต

Email
    isaya@chaba.hcu.ac.th
Office
    Division of Clinical Microbiology
    Faculty of Medical Technology
    Dean of the Faculty of Medical Technology
Education
    B.Sc. (Medical Technology) Mahidol University
    M.Sc. (Microbiology) Mahidol University
Research Area
    Nosocomial infection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in epidemiological study, virolent factor and bioinformatics aspects.

Publications
ผลงานวิจัย

    1. Janwithayanuchit I, Ngam-uruilert S, Puengmueng P, Rangsipanuratn W. Epidemiology study of methicillin-resistantStaphylococcus aureus by  coagulase gene polymorphism. Science Asia. 2006: 32; 128-132.
    2. Yenchitsomanus P, Sricharoen P,  Jaruthasana (Janwithayanuchit) I,  Pattankitsakul S, Nitayaphan S , Nitayaphan S, Mongkolsapaya J, Malasit P. Rapid detection and identification of dengue viruses by polymerase chain reaction (PCR). The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 1996; 27 (2) : 228-236.
    3. Chiemchasri  Y, Dongosintr N, Wasi C, Wanachiwanawin W,  Tuchinda C,  Yenchitsomanas P, Jaruthasana (Janwithayanuchit) I. The regression of recurrent conjunctival papillomas by lymphoblastoid interferon treatment. J Med Assoc Thai. 1990; 73(7): 406-413.
    4. Puthavathana P, Wasi C, Kantakamalukul W, Kositanont U, Jaruthasana (Janwithayanuchit) I, Kantawateera L, Kantang R, Siritantikorn S, Suwanjutha S.  Rapid diagnosis of acute viral respiratory illness. Newsletter Viral Exchange . 1987; 62:27-28.
       5. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, สุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ, พจมาน ผู้มีสัตย์, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์,    พรทิพย์ พึ่งม่วง. คุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำหยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2551; 17(1): 68-73.
       6. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สุมลรัตน์ ชูวงษ์วัฒนะ, พจมาน ผู้มีสัตย์, ปัญจพร นิ่มมณี, อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของเครื่องดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิทประเภทน้ำผักและผลไม้ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการสาธารณสุข 2552; 18(5) :703-709.
       7. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต.   กิจกรรมของเอนไซม์ a–amylase  ที่ผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิสูง : Bacillus สายพันธุ์  BA 1  และ BA 2.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2547. 12(2) : 8-15.
       8. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, สมหญิง  งามอุรุเลิศ, ดวงใจ  บดีไพศาลกุล, สุพรรณี  วรรณโสภา.  ประเมินผลการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Mannitol salt agar ในการทดสอบความไวของเชื้อ methicillin-resistant  Staphylococcus  aureus (MRSA)  ต่อสารต้านจุลชีพโดยวิธี disc diffusion. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 2547; 13(3) : 526-532.
       9. อิสยา   จันทร์วิทยานุชิต.  คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแหนมในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร มฉก.     วิชาการ. 2545; 5(10) : 3-10.
       10. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์   พึ่งม่วง, บุษบา  มาตระกูล. คุณภาพทาง       จุลชีววิทยาของเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารเทคนิคการแพทย์จุฬาฯ 2542; 12(32) : 1819-1827.
       11. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต , วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์,  พรทิพย์  พึ่งม่วง.  คุณภาพทางจุลชีววิทยาอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารในอาคารโภชนาการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  วารสาร มฉก.วิชาการ 2542; 3(5) ; 23-30.
       12. อิสยา  จารุทัศน์ (จันทร์วิทยานุชิต). Human papilloma viruses และกลไกการทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก. จุลสารจุลชีวฯ ปาราสิต  อิมมิวโน สัมพันธ์. 2533; 3(3) : 6-8.
       13. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, รัตติกาล  สงรัตน์. คุณภาพทางจุลชีววิทยาของแป้งสมุนไพรในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสาร มฉก.วิชาการ. 2543 ; 4(7) : 24-30.
       14. สมหญิง  งามอุรุเลิศ,  อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, พัชรินทร์  เอี่ยมยัง, เมธินี  เหล่าพรายนาค, นที  สุขพิทักษ์, ชาญชัย  ทิพย์สุข. การเพาะเชื้อและนับจำนวนเชื้อแบคทีเรียจากปัสสาวะโดยการใช้แถบกระดาษกรองที่เตรียมเอง. วารสารสาธารณสุข. 2547 ; 13(1) : 114-119.
       15. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, ศรัณ คืนตัก, รินฤดี โซ่มงคล, จันทร์ฉาย วุฒิกุล. ทดสอบประสิทธิภาพอาหารเลี้ยงเชื้อ DNase agar และ Mannitol salt egg yolk agar  ที่เตรียมขึ้นเองเปรียบเทียบกับอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรมาตรฐาน.  บทคัดย่อ  วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  16-17 สิงหาคม 2546 หน้า 10.
       16. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, กรรณิการ์ แซ่เจี่ย, ปวีณา ก้องสนั่น, มัณฑนา สงวนทรัพย์. ศึกษา Proteinone, Lipase และ DNase activity ของเชื้อ methicillin-reristant Staphylococcus aureus.  บทคัดย่อ วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  16-17 สิงหาคม 2546 หน้า 11.
       17. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต, สุทธิสา ชาวหนองเพียร, ทิพวรรณ สินเปีย, ลฎาภา อนุศาสนรักษ์  และนิภาวรรณ ธนมี. ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารกลุ่ม glycoglycerolipids.   บทคัดย่อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1, 27 ตุลาคม 2547  หน้า 86.
       18. อิสยา  จันทร์วิทยานุชิต, ภัทร บุญมา, นิจวรรณ อัครนิตย์, และฤทัยรัตน์ บุรุษภักดี.  ระบาดวิทยาของเชื้อ methicillin-resistantStaphylococcus aureus (MRSA) โดยวิธีการศึกษารูปแบบการดื้อยาของเชื้อ (antibiogram). บทคัดย่อการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1, 27 ตุลาคม 2547  หน้า 87.

ตำรา
       1. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สมหญิง งามอุรุเลิศ, พจมาน      ผู้มีสัตย์. (2548). การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร.
       2. วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, พรทิพย์ พึ่งม่วง, สมหญิง งามอุรุเลิศ, พจมาน      ผู้มีสัตย์. (2551). การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร.
       3. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์. (2551). แบคทีเรียทางการแพทย์.   สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร.
       4. อิสยา จันทร์วิทยานุชิต, วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์. (2553). แบคทีเรียทางการแพทย์.  พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร.

บทความ
       1. วัชรินทร์  รังษีภาณุรัตน์, อิสยา จันทร์วิทยานุชิต. อาหารเพาะแยกเชื้อซาลโมเนลลาสปีชีส์จากอุจจาระ. วารสารสหเวชศาสตร์ 2546 ; 3(2) : 36-47.

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/personnel.php on line 174