> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประสงค์รับสมัครบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ติดตามรายละเอียดการสมัครและรายชื่อผุู้มีสิทธิสอบได้ที่เว็บไซต์

http://www.mt.mahidol.ac.th

Photo Gallery.
>