> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

HCU Job Fair 2017

ขอเชิญนักศึกษาร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการ ในโครงการ 

HCU Job Fair ประจำปีการศึกษา 2559

Photo Gallery.
>