> คณะเทคนิคการแพทย์ - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมที่บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา ประจำปี 2559

►กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560

Photo Gallery.
>