Home แบบประเมิน สัมมนาวิชาการ1/2554

เมนูหลัก


ผิดพลาด
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response
 • JFTP::write: Bad response

แบบประเมินสัมมนาวิชาการ MT HCU’ 54 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2554

จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและตำรา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม  พ.ศ.2554

แบบประเมินสัมมนาวิชาการครั้งที่1/2554

 • id
 • 1. เพศ
 • 2. สถานภาพของท่าน

การบรรยายเรื่อง เทคนิคการแพทย์ไทยกับการก้าวไกลในอาเซียน โดย ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชญาสิทธิกุล ม.มหิดล

 • 1. ท่านได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่อง เทคนิคการแพทย์ไทยกับการก้าวไกลในอาเซียน
 • 2. เนื้อหาสาระที่บรรยายก่อให้เกิดความเข้าใจ
 • 3. การถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจ
 • 4. การสร้างบรรยากาศในการสัมมนา
 • 5. ผู้บรรยายกระตุ้นผู้ฟังให้ใช้ความคิด
 • 6. ภาษาและคำพูดที่ใช้ในการบรรยาย
 • 7. ผู้เข้าฟังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • 8. การตอบคำถามที่ชัดเจน
 • 9. ก่อนการสัมมนาท่านมีความรู้ ความเข้าใจเพียงใด
 • 10. หลังการสัมมนาท่านมีความรู้ ความเข้าใจเพียงใด
 • 11. ได้ความรู้ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้
 • 12. สถานที่จัดบรรยายมีความเหมาะสม
 • 13. ระยะเวลาที่ใช้ในการบรรยายมีความเหมาะสม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิจัย - การนำเสนอด้วยวาจา

 • 1. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
 • 2. ท่านมีความสนใจในการจัดการนำเสนอผลงานวิจัยนี้เพียงใด
 • 3. การถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจ
 • 4. การสร้างบรรยากาศในการนำเสนอผลงานวิจัย
 • 5. ผู้เข้าฟังมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • 6. การตอบคำถามที่ชัดเจน
 • 7. ท่านได้ความรู้ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้
 • 8. ความเหมาะสมในการจัดสรรเวลาแต่ละขั้นตอน

การนำเสนอด้วยโปสเตอร์

 • 1. วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการบรรยายมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
 • 2. ท่านมีความสนใจในการจัดการนำเสนอผลงานรูปแบบนี้เพียงใด
 • 3. ความเหมาะสมในการจัดสรรเวลา
 • 4. ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากการอ่านโปสเตอร์ครั้งนี้เพียงใด
 • 5. ท่านได้ความรู้ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้
 • 6. ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
 • 7. การตอบคำถามที่ชัดเจน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา

 • 1. ความเหมาะสมของสื่อประชาสัมพันธ์
 • 2. ความสะดวกสบายในการลงทะเบียน
 • 3. อาหารว่างมีความเหมาะสม
 • 4. ท่านได้รับทราบข่าวสารประชุมจากการประชาสัมพันธ์
 • 5. สถานที่จัดบรรยายมีความเหมาะสม
 • 6. วันและเวลาที่ใช้ในการจัดสัมมนามีความเหมาะสม
 • 7. ความเหมาะสมในการจัดสรรเวลาแต่ละขั้นตอน
 • 8. เอกสารประกอบการสัมมนาเหมาะสม
 • 9. ท่านมีความสนใจในการจัดการสัมมนารูปแบบนี้เพียงใด
 • 10. ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้เพียงใด
 • 11. ท่านได้ความรู้ตลอดจนแนวทางที่สามารถนำไปต่อยอดความรู้ได้

จากการเข้าร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ท่านได้เรียนรู้อะไรบ้าง และคาดหวังที่จะทำสิ่งใดต่อไป

Copyright © 2011, Huachiew Chalermprakiet University. All Rights Reserved.