พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2561

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเทคนิคการแพทย์

           จำนวน 99 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเแลิมพระเกียรติ

                  ในวันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

   
   
   
   

 

Photo Gallery.