ตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2562

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด

หรือ BAFS พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสร้างเสิมสุขภาวะชุมชน (หมู่ 2-9-10) ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพชุมชน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคม 2562 เนื่องในสัปดาห์วันเทคนิคการแพทย์ไทย ให้กับประชาชนและพระภิกษุสงฆ์วัดหัวคู้

ในพื้นที่หมู่ 2,9,10 ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการตรวจสุขภาพฟรี

และเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองโรคและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน

โรคอ้วน โรคตับ โรคไต ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง โครงการนี้ยังส่งเสริมและให้โอกาสแก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์

ได้นำความรู้จากการเรียนในชั้นเรียนมาบูรณาการเข้ากับการบริการวิชาการในรูปแบบกิจกรรมการออกหน่วยตรวจสุขภาพ

และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมได้รู้จักบทบาทของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้มากยิ่งขึ้น

   
   
   

 

 

Photo Gallery.