ขอขอบคุณ National Healthcare Systems

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ แสดงความขอบคุณ

   บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (N Health) ผู้ให้บริการด้านการสนับสนุน
   บริการทางการแพทย์และธุรกิจโรงพยาบาลแบบครบวงจร ที่มอบอุปกรณ์ทาง
   ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาให้แก่คณะ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

Photo Gallery.