พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                        โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2560 เข้าพิธีประสาทปริญาบัตร

                                       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

Photo Gallery.