โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23

           โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 23

           คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) 

            การเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อ ในยุค 4.0

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Precision medicine โดย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม

Photo Gallery.