ประมวลภาพถ่ายงานเปิดบ้านเทคนิคการแพทย์


       ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาข้าร่วมพิธีจัดงาน เปิดบ้านตระกูลหัวเฉียว

พร้อมกันนี้ในภาคส่วนของคณะวิชาได้ร่วมกันต้อนรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้น้อง ๆ ที่มาร่วมงาน

                        ได้มีโอกาสพูดคุยกับรุ่นพี่ ได้ค้นหาตัวเอง และได้ลงมือปฏิบัติการจริง

                                ณ อาคารเรียน ชั้น 1 วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 
 
 

 

Photo Gallery.