โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฟิลิปปินส์-ไทย

            Huachiew Chalermprakiet University - Saint Louis University

Medical Laboratory Science International Internship and Cultural Exchange Program

                                    16 June - 14 july, 2018

ประมวลภาพิจกรรมการเรียนการสอนและพิธีมอบเกียรติบัติกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฟิลิปปินส์ -ไทย หลักสูตรระยะสั้น

 

 

 

Photo Gallery.