ประมวลภาพถ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0

      (Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0)

    วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม 2561

  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Photo Gallery.