ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2560

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม และรับศีลรับพร
    วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเลขาณุการ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 

 
 

 

Photo Gallery.