กิจกรรมเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ

คณะวิชาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้แบบ "สหวิชาชีพ
                             (Interprofessional Education; IPE)

       ประกอบด้วย 7 คณะวิชาที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
          คณะกายภาพบำบัด คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      โดยได้กิจกรรมให้ทุกคณะวิชาได้พานักศึกษาออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตชุมชน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

 

Photo Gallery.