ขอแสดงความยินดีแก่ น.ส.อัมพกา อินทจักร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น

พิธีมอบรางวัลคุณธรรมจิยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์ 
และปาฐกฐาพิเศษ "บัณฑิตเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้นำคุณธรรมช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร"
       วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล
   อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 
 
 


 

Photo Gallery.