แนะแนวการศึกษา

คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาสายวิทย์สุขภาพและรับฟังแนะแนวการศึกษา
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

 

Photo Gallery.