โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ MT 4.0

                 ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม 7 กันยายน 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

                        คณะเทคนิคการแพทย์

   

 

Photo Gallery.