• MyPassion
  • MyPassion

หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อและอักษรย่อปริญญา
      ภาษาไทย:     ชื่อเต็ม:     เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
      ชื่อย่อ:     ทพ.ม.
      ภาษาอังกฤษ:  ชื่อเต็ม:    Master of Medical Technology
      ชื่อย่อ:     M.M.T.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
      1. มีความรู้ และทักษะทั้งด้านวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ขั้นสูง รวมทั้งการบริหารจัดการงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2. สามารถ คิดวิเคราะห์ ประยุกต์ และบูรณาการความรู้และทักษะทางเทคนิคการแพทย์ กับวิทยาการสมัยใหม่ได้อย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
      3. มีความสามารถด้านการวิจัย การพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      4. มีทักษะในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคนิคการแพทย์อย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
      5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ

รูปแบบของหลักสูตร
      เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
      วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  08.00 - 17.00 น.

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
      1. นักเทคนิคการแพทย์ระดับผู้บริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
      2. อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
      3. นักวิจัยประจำห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
      4. นักวิชาการ/ที่ปรึกษาทางการแพทย์ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานราชการ/เอกชน
      5. ผู้บริหารภาคธุรกิจทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
      แผน ก แบบ ก 1
            1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ  พลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 3.00
            2. มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อย่างน้อย 3 ปี   
            3. มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง
            4. ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
            5. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

      แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข
            1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ   พลเรือน (ก.พ.) รับรอง และมีผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
            2. ผ่านการสอบคัดเลือกตามระบบของมหาวิทยาลัย
            3. มีสุขภาพแข็งแรง และผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
            4. หมายเหตุ  กรณีที่คุณสมบัติของผู้สมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

การคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
      1. การสอบข้อเขียน
            - ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิชาเฉพาะทางเทคนิคการแพทย์
            - ภาษาอังกฤษ
            ผู้สมัครสามารถนำผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน เช่น TOEFL และ IELTS โดยมีคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5 หรือ ผ่านการสอบ TU-GET 500 คะแนน หรือ CU-TEP 500 คะแนน หรือผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
      2. การสอบสัมภาษณ์
ผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน จะต้องสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือก

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/curriculum.php on line 211

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/curriculum.php on line 211

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/curriculum.php on line 211

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/curriculum.php on line 211