• MyPassion
  • MyPassion

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) Bachelor of Science (Medical Technology)

พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฏีในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์  วิจัยและฝึกปฏิบัติในโรงพยาบาล ทั้งด้านเคมีคลินิก โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา ปรสิตวิทยา และธนาคารโลหิต รวมทั้งสามารถบริหารงานห้องปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่มีคุณภาพสำหรับการวินิจฉัย รักษาโรค ป้องกันและควบคุมโรค

โอกาสในการทำงาน

- นักเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ตรวจวิเคราะห์ วิจัย ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยโรค การติดตามผลการรักษา การพยากรณ์โรค การป้องกันโรคและการประเมินสุขภาพ
- ประกอบอาชีพในห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิจัย ศูนย์แล็บ ทั้งภาครัฐและเอกชน และนํ้ายาทางการแพทย์

รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตรตามลิงค์ด้านล่างนี้

click link >>

 

Photo Gallery.