การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจำปีการศึกษา 2โ

โครงการที่เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนา จำนวนอาจารย์หรือบุคคลากรสายสนับสนุน (คน) ประโยชน์ที่ได้รับ ไฟล์บฝ.2
โครงการปรับปรุงเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 8 วิชาชีพ ดาวน์โหลด
สัมมนาฟื้นฟูความรู้ผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตามมาตราฐาน ISO15189:2012, ISO22870:2016 และ ISO15190:2003 ประจำปี 2561 1 วิชาการ ดาวน์โหลด
ประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ Breakthrough in medical technology 2 วิชาการ/ วิชาชีพ ดาวน์โหลด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 วิชาการ/ วิชาชีพ ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต 5 วิชาการ ดาวน์โหลด
Statistics for Clinical Laboratory: Management System จัดโดย คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล 1 วิชาการ ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 2 วิชาการ/ วิชาชีพ ดาวน์โหลด
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ประจำปี 2562 1 วิชาการ ดาวน์โหลด
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Photo Gallery.