การเข้าอบรมสัมมนาประจำปีของคณาจารย์

ข้อมูลการเข้าอบรมสัมมนาประจำปี 2560

  แบบรายงานการเข้าอบรม/ สัมมนา/ ดูงานหรือฝึกอบรม (บฝ.2)

ผศ.ดร.มยุรี เก่งเกตุ   อ.ภาวดี ช่วยเจริญ


16 มี.ค. 61

อสุชา จุลสำลี  อ.ภาวดี ช่วยเจริญ

25-26 ธ.ค. 60  อ.วีรวรรณ ชาญศิลป์

ผศ.ดร.มยุรี เก่งเกตุ  ผศ.ศราวุธ สุทธิรัตน์

6-8 พ.ย. 60

อ.วชิรญาย์ อธิมัง  16 พ.ย. 60
อ.นนทยา ทางเรือ  6 ก.ย. 60
อ.ดร.สมหญิง งามอุรุเลิศ  8 ก.ย. 60
อ.ดร.ธนสาร ศิริรัตน์  12-13 พ.ย.  60
อ.ดร.ดวงมณี แสนมั่น  6 ก.ย. 60
อ.ดร.กรวิภา วิกัยนภากุล  10-11 ส.ค. 60
อ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ  13-14 ธ.ค. 60
อ.สุชา จุลสำลี  6 ก.ย. 60
อ.สุชา จุลสำลี  25 ส.ค. 60 l
อ.นนทยา ทางเรือ  11 ส.ค. ุ60
   
อ.ดร.ณัฐริณี หอระตะ  20-21 เม.ย. 60
ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง  22-25 มิ.ย. 61

ผศ.ดร.ชลันดา กองมะเริง   อ.วชิรญาย์ อธิมัง

 2-5 เม.ย. 61

 ผศ.ดร.ปานทิพย์  รัตนศิลป์กัลชาญ  17-20 ม.ิย. 61
ผศ.ดร.พรทิพย์ พึ่งม่วง  22 มิ.ย. 61
   

 

 

Photo Gallery.