การจัดการความรู้

การแลกเปลี่ยนรู้เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2560

 เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีคือ บันได 7 ขั้นสู่ความส าเร็จเพื่อพัฒนาผลงานวิจัย

<< download

Photo Gallery.