กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ

 ภาพกิจกรรม KM กิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 
​             (Interprofessional Education; IPE)

การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรม►yes

1. ช่วงการเตรียมความพร้อมก่อนเยี่ยมบ้าน

 

2. ช่วงออกเยี่ยมบ้าน

 

3. ช่วงสิ้นสุดการเยี่ยมบ้าน

   

 

      คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะกายภาพบำบัด

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปปัญหา สาเหตุ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลดรายละเอียดyes

 

 

 

 

 

Photo Gallery.