แนวทางการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (IPE) 2560

คณะกรรมการ KM ได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ

แนวทางการจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (IPE) 2560

โดยมีคณาจารย์จากทีม IPE โครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยใจ ในปี 2559 เป็นวิทยากร

และร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ IPE จนได้แนวปฏิบัติที่ดี

ในการดำเนินโครงการต่อในปี 2560 ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ ต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ ต.ศีรษะจระเข้น้อย

และ ต.เมืองใหม่บางพลี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะจัดโครงการขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1

ปีการศึกษา 2560 โดยร่วมกันทั้งหมด 7 คณะได้แก่ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์

กายภาพบำบัด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนิเทศศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219